از قضا روزی تو

                   سر هر کوی شدی سبز

((پله هايت)) همه عشق

                                همه درد

                                           همه زجر

اين چه دردی است زراندود شده؟

سبزی ات بخت و اقبال نبود

سبزی ات

             عشق

                      درد

                          هرچه می خواهد دلت گويد بگو

                                                      شعله ات می شکند ظلمت را

می توان در شيشه ها

                             در آب ها

                                          ديد ترا

پس دلت با سنگ همراه مکن

                                       روح تو می شکند

                                                                               ۲۴/۳/۸۴

/ 0 نظر / 7 بازدید