نادر و سیمین

صحبت از نادر و سیمین است و  آن سوتر غذاهایی که منتظرند تا خورده شوند.

کمی دورتر صفی است برای دیدن اخراجیها.

اقبال آن از این بود

نه اقبال این از آن

!!!

/ 1 نظر / 31 بازدید