کلامی از شیخ بهایی

 

 

 

آدمی اگر پیامبر هم باشد، از زبان مردم آسوده نیست، زیرا:
اگر بسیار کار کند، میگویند احمق است!
اگر کم کار کند، می گویند تنبل است!
اگر بخشش کند، می گویندافراط است!
اگر اهل قناعت باشد، می گویند بخیل است!
اگر ساکت و خاموش باشد میگویند لال است!
اگر زبان آوری کند می گویند ورّاج و پرگوست!!
اگر روزه بداردو شب ها نماز بخواند میگویند ریا کار است!!
و اگر نکند میگویند کافر است و بیدین!!
لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد
و جز خدا نباید از کسیترسید
پس آنچه دوست دارید .باشید
شاد باشید
.
مهم نیست که این شادیچگونه قضاوت شود

/ 2 نظر / 17 بازدید
گل پری

سلام.[لبخند] به به عجب حرفی زده. چقدر بجا و به درستی. آفرین آفرین.[دست] ممنون. لذت بردم.[گل]